INFRORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor (SJML Bihor) își desfășoară activitatea în conformitate cu legislatia specifică privind activitatea medico-legală – OG 1/ 2000 cu modificări și republicată precum și a codului de procedură penală.

Totodata SJML Bihor, colectează și prelucrează date cu caracter personal cu respectarea cadrului general normativ general aplicabil respectiv:

 

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 2. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului transpusă în legislația națională prin Legea 363/2018.

 

SJML Bihor, colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, și anume:

 

 • Asigură mijloace de probă cu caracter știintific organelor de urmărire penală, instanțelor judecatorești, precum și la cererea persoanelor interesate, în solutionarea cauzeor penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice prevazute de lege la stabilirea adevărului.
 • Colaborează cu organele de urmarire penală și instanțele judectaorești în vederea stabilirii lucrărilor de pregatire și a altor măsuri necesare pentru ca expertizele, constătarile sau alte lucrări medico-legale să fie efectuare în bune condiții și în mod operativ.
 • Contribuie la realizarea cerectării știintifice în domeniul medicinei legale și la îmbunătățirea asistenței medicale, prin elaborarea de opinii știintifice medico-legale în cazurile solicitate de organele sanitare.

 

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

 

 • Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

 

Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal sunt:

1) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);

2) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”) din Regulamentul General de Protectie a Datelor;

3) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minim a datelor”);

4) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

5) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);

6) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

 

In sensul Regulamentului (UE) 2016/679 datele cu caracter personal au fost definite drept informatii care privesc o persoana fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

 

SJML Bihor, în temeiul atribuțiilor sale legale, poate colecta și prelucra următoarele categorii de date:

 

 • identitate (nume și prenume, nume și prenume aparținător sau însoţitor etc.);
 • contact (adresă de corespondență fizică, adresă e-mail, număr de telefon, etc.);
 • identificare (CNP, CID, date pasaportale, amprente papilare);
 • date cu caracter personal privind starea de sănătate, dizabilitati;
 • informatii financiare (diferite sume platite);
 • date biometrice (înălțime, greutate, sex, etc);
 • date genetice;
 • produs biologic prelevat;
 • înregistrări video, fotografii, radiografii;
 • semnătura;

 

Datele personale prelucrate pot fi dezvăluite următorilor destinatari:

 

 1. persoanei vizate;
 2. reprezentanților legali ai persoanei vizate;
 3. autorităților competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță.

 

Cum protejam datele personale colectate

 

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică.

Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

 

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

 • dreptul la informare (art. 13, 14, 34)
 • dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)
 • dreptul la rectificare (art. 16)
 • dreptul la ștergerea datelor – ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)
 • dreptul la opoziţie (art. 21)
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea raspunde într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră și indicații privind informațiile pe care le solicitați.